روش مطالعه فیزیک یازدهم + بارم بندی

روش مطالعه فیزیک یازدهم

در این مقاله به بررسی بهترین روش مطالعه فیزیک یازدهم می پردازیم. همچنین بارم بندی فیزیک یازدهم را نیز برای شما دانش آموزان مورد بررسی قرارا خواهیم داد.

روش مطالعه فیزیک یازدهم

سهم این پایه در کنکور ریاضی: 13 سوال 29%

سهم این پایه در کنکور تجربی: 9 سوال30%

پیشنهاد می شود ابتدا برای مطالعه فیزیک یازدهم جزوه استاد یا درسنامه کتاب کمک درسی فیزیک یازدهم خوانده شود و بعد از مطالعه هر قسمت تعداد کمی تست از آن مبحث زده شود تا آشنایی نسبی با آن مبحث و سوالات معمول آن قسمت ایجاد شود. در انتها تست های هر قسمت و سرفصل در چند نوبت زده شود تا با انواع مختلف و تیپ های مختلف سوالات آشنا شوید مخصوصا در خازن و انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی در فصل یک ، مدارها و زیرمجموعه هایش و توان ، نیروی مغناطیسی در سیم ها و حلقه دایرهای و سیم لوله و القا . حتما یکبار متن کتاب درسی خوانده شود و به جدول ها و نمودار ها و نمونه سوال ها و فعالیت ها توجه شود. برتعاریف و یکاها و واحد ها تسلط داشته باشید.

منبع تست: خیلی سبز و میکرو گاج

منبع آموزش و سوال تشریحی: سیر تا پیاز

فیزیک یازدهم فصل اول الکتریسیته ساکن 

تعداد تست در کنکور ریاضی: 5

تعداد تست در کنکور تجربی: 3

کمپین کتاب برنامه ریزی با دوربین مدار بسته

بارم بندی  فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی

فصل1

نظری

فعالیت

ترم اول

11

2

ترم دوم

4

0.5

فصل1

نظری

فعالیت

ترم اول

11.5

2.5

ترم دوم

4.5

0.5

در ابتدا این فصل به مفاهیم پایه و مطالب حفظی مانند میله هایی با جنس مختلف که با مالش باردار شده اند پرداخته می شود. در کل مفاهیم و مطالب حفظی و تعریف مهم هستند زیرا برای حل مسائل استفاده می شوند و حتی گاهی به طور مستقیم از آن ها سوال طرح میشوند.
سپس درباره پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی صحبت می شود و چند تعریف و ارائه می شود و یک عدد ثابت معرفی می شود که معمولا طراح سوال عدد را می دهد. درقسمت بعد راجب قانون کولن صحبت می شود و فرمول و تعریفی ارائه می شود این قسمت بسیار مهم است و پایه مسائل فصل است. پیش نیاز این قسمت قوانین بردار ها است.

سپس درباره برآیند نیروهای الکتریکی است و جلو تر درباره برآیند میدان های الکتریکی هم گفته می شود که برای این قسمت ها قوانین بردار ها نیاز است.

در قسمت بعد درباره میدان الکتریکی و میدان الکتریکی حاصل از یک ذره توضیح داده می شود و دارای فرمول هستند و بیشتر فرمول ها استفاده می شوند اما خوب است نیم نگاهی به تعاریف هم داشته باشیم.

در ادامه درباره خطوط میدان الکتریکی و چهار قاعده رسم آن ها بحث می شود و تسلط بر این قسمت مهم است چون هم از چهار قاعده سوال طرح می شود هم گاهی به عنوان قسمت دوم مسائل مطرح میگردند. سپس درباره میدان الکتریکی یکنواخت و نیروی الکتریکی وارد بر بار الکتریکی در یک میدان الکتریکی صحبت می شود و فرمولی ارائه می شود که در مسائل میدان نسبتا زیاد استفاده میشود. در قسمت بعد درباره انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی توضیح داده می شود ودرباره فرمول های آن ها و تغییر این دو پارامتر با حرکت جسم باردار در میدان الکتریکی بحث می شود  همچنین فرمولی برای رابطه اختالف پتانسیل دو نقطه و اندازۀ میدان الکتریکی یکنواخت این قسمت جزو مباحث سخت و ترکیبی این فصل است. در رشته ریاضی در این قسمت کار انجام شده توسط نیروی خارجی هم وجود دارد و دارای فرمول است.

موضوع بعدی میدان الکتریکی در رسانا است که گاهی همراه با مسائل طرح می گردد و گاهی هم به صورت تحلیلی مطرح می شود .در رشته ریاضی عنوان چگالی سطحی بار الکتریکی و فرمول برای آن مطرح شده وحتی به صورت تحلیلی هم گاهی سوال می اید.
در ادامه مبحث خازن و خازن تخت مطرح میگردد و مفاهیم توضیح داده می شود و چندین مثال زده و فرمول ارائه می شود. در برخی سوالات خود آن و در برخی دیگر انرژی ذخیره شده در آن مطرح می شود. با قسمت انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی ترکیب میشود. در رشته ریاضی خازن با دی الکتریک هم مطرح میشود و فرمول ارائه میشود. در ادامه فروریزش مطرح می شود که بیشتر وابسته به مفاهیم است و تحلیلی است. سپس انرژی خازن توضیح داده می شود که اغلب به صورت مسئله است و باید انواع فرمول هایش را بلد بود.

مشاوره تحصیلی خصوصی
اگه دوست داری سال بعد اسم تو جزء این رتبه های برتر کنکور باشه، عدد 66 رو به 3000909030 بفرست!!

فیزیک یازدهم فصل دوم جریان الکتریکی و مدارهای مستقیم

تعداد تست در کنکور ریاضی: 4

تعداد تست در کنکور تجربی: 3

بارم بندی  فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی

فصل2

نظری

فعالیت

ترم اول

5.5

1.5

ترم دوم

4.5

1

فصل2

نظری

فعالیت

ترم اول

5

1

ترم دوم

4

1

در ابتدا فصل تعریفی از جریان الکتریکی و توضیح مفاهیمی مثل سرعت سوق و تصویری از مسیر حرکت الکترون آزاد داده می شود. و سپس تعریفی برای جریان الکتریکی متوسط ارائه می شود و فرمول برای آن مطرح می شود.
سپس در رابطه با مقاومت الکتریکی و قانون اهم توضیح داده می شود و فرمول برای آن ارائه می شود که تسلط بر تعریف و واحد های آن مهم است. در قسمت بعد در رابطه با عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی بحث می شود و این مبحث به خصوص به شکل پارامتری پتانسیل طرح سوال دارد. در رشته ریاضی بحث تغییر مقاومت ویژه با تغییر دما هم مطرح می شود.
در ادامه این بخش رئوستا توضیح داده میشود که گاهی اوقات به عنوان بخشی از سوال مطرح می شود. در رشته ریاضی انواع مقاومت کامل تر توضیح داده شده است و جنبه حفظی دارد و مهم است چون گاهی اوقات به عنوان بخش دوم مسئله مطرح می شود ولی در رشته تجربی در«خوب است بدانیم» طرح شده است.

سر فصل بعدی نیرو محرکه الکتریکی و مدار است که درباره منبع تولید نیروی مدار مثل باتری و پیل صحبت می کند و فرمول برای آن ارائه می دهد و سپس درباره مدار تک حلقه و افت پتانسیل و قاعده حلقه صحبت می کند. این مباحث دارای چندین فرمول هستند که برای حل مسائل باید به آن ها مسلط بود. سپس درباره توان در مدار الکتریکی و توان الکتریکی مصرفی در یک مقاومت که چندین فرمول دارد بحث میشود. این مبحث هم بسیار مهم است.

در قسمت آخر هم ترکیب مقاومت ها توضیح داده می شود که حالت های  بستن چند مقاومت در مدار و محاسبه مقاومت معادل را توضیح میده و بخش بسیار مهم است چون بیشتر سوالات مدار ترکیبی از چند مقاومت است و همچنین با توان هم زیاد ترکیب می شود. برای تسلط به سوالات این فصل مخصوصا بخش مدار و توان نیاز به حل تیپ های مختلف سوال هست و باید مقاومت معادل های معروف و پرتکرار حفظ شد.

فیزیک یازدهم فصل سوم مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

تعداد تست در کنکور ریاضی: 2+2

تعداد تست در کنکور تجربی: 3

فصل سه و چهار رشته ریاضی معادل فصل سه رشته تجربی با کمی مطلب بیشتر که به آن ها پرداخته می شود.

بارم بندی  فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی

فصل 3

نظری

فعالیت

ترم اول

_

_

ترم دوم

4.5

1

فصل 4

نظری

فعالیت

ترم اول

_

_

ترم دوم

3.5

1

فصل3

نظری

فعالیت

ترم اول

_

_

ترم دوم

8

2

در ابتدا فصل درباره مغناطیس و قطب های مغناطیسی و میدان مغناطیسی و جهت میدان در آهنربا توضیح داده میشود که جزوه مفاهیم اولیه است و جزو مطالب حفظی به حساب می آیند. مطلب بعدی میدان مغناطیسی در زمین است که سوال زیادی از آن طرح نمیشود و تنها نکته آن عکس بودن جهت قطب های مغناطیسی و جغرافی است. سپس تعریفی از میدان مغناطیس یکنواخت توضیح داده شده است.

در قسمت بعدی نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسى مطرح می شود که بخش پر سوالی است و قانون دست راست را بیان می کند که بسیار مهم است و می تواند در سوالات دو قسمتی مطرح می شود. به علاوه این بخش دارای فرمول  هم هست و در کنار آن یکای میدان مغناطیسی و رابطه تسلا و گاوس هم مهم است.

بخش بعدی نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان است که مبحث پر سوالی است و سوالات ترکیبی با نیروی گرانش دارد. در ادامه عامل های مؤثر بر نیروی مغناطیسی وارد بر سیم راست رسانای حامل جریان فرمول مربوط به سیم حامل جریان را ارئه می دهد.
در بخش میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم مشخص می شود که در بسیاری از مواقع در سوالات دو قسمتی مطرح می شود.

در قسمت های بعد به ترتیب نیروی بین سیم های موازی حامل جریان، میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقۀ دایره ای حامل جریان، میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان مطرح می شود که تیپ سوال های به نسبت سخت این فصل هستند و نیاز به تست زنی برای تسلط دارند همچنین میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان امکان ترکیب با فصل جریان را دارد.

در ادامه ویژگی مغناطیسی مواد بیان می شود ومطالب این بخش حفظی است. مطالب از این جا به بعد برای رشته ریاضی در فصل چهار است

موضوع بعدی پدیده القای الکترومغناطیس است که دارای فرمول و مسئله می باشد همچنین به صورت تحلیلی نیز سوال می آید. بخش پر سوال نسبتا سختی است. توانایی ترکیب با بخش جریان را دارد. در این سوالات این قسمت تیپ نمودار محور( مثل شار زمان )زیاد است. نیاز به تمرین برای تسلط دارد. قسمت بعد قانون لنز است که بیشتر تحلیلی است و با تست و دیدن تیپ های مختلف می شود بر آن مسلط شد.

بخش القاگر ها اغلب مطالب حفظی است مثل خود-القاوری و بعد قسمت انرژی ذخیره شده در القاگر است که دارای فرمول و مسئله است. در رشته ریاضی بخش ضریب القاوری به همراه فرمول ارائه شده. در ادامه درباره جریان متناوب بحث شده  و دارای چند فرمول است و برای تسلط و حفظ شدن فرمول ها باید تست حل کرد. در بخش آخربرای مبدل ها تعریف و مثال ارائه می شود اما در رشته ریاضی فرمول مبدل هم ارائه شده است.

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید


معرفی و رتبه قبولی رشته های دانشگاهی
مشاور تحصیلی
بهترین منابع کنکور
بهترین مدرسه تهران

روش مطالعه کنکور

دوستان عزیزان بارسایی، ممنون که همیشه همراه بارسا هستید و سوالاتتون رو از ما می پرسید. بدون شک هدف ما هم پاسخگویی دقیق به سوالات شماست تا بتونیم شما رو به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنیم. اما با توجه به حجم بسیار زیاد سوالات در زمان انتخاب رشته، فرآیند پاسخگویی کمی طولانی تر شده و شاید کمی دیرتر از زمان های دیگه سوالاتتون رو پاسخ بدیم. اما حتما پاسخ شما رو خواهیم داد؛ پس همراه ما باشید.

فرم درخواست مشاوره تحصیلی

برای رزرو و دریافت اطلاعات بیشتر درباره جلسات مشاوره تحصیلی خصوصی بارسا، کافی است نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

مشخصات فردی
موبایل
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.