بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی کنکور 1400

از جمله مسائل مورد توجه و پر اهمیت این روزهای داوطلبان کنکور،بررسی بودجه بندی کنکور 1400 است. مطالعه بودجه بندی، منابع و آگاهی از تعداد سوالات و ضرايب هر درس به داوطلبان کمک می کند تا با اولویت بندی دروس بتوانند بهترین بهره را از مدت زمان باقی مانده تا کنکور ببرند. در ادامه مطالب به بررسی دفترچه آزمون و بودجه بندی سوالات کنکور۱۴۰۰می پردازیم.

بودجه بندی کنکور 1400 | دروس عمومی

دفترچه عمومی کنکور 1400  شامل دروس ادبیات ،عربی، دین و زندگی و زبان می باشد و همچنین مدت زمان پاسخ دهی به تمامی ۱۰۰سوال این دفترچه ۷۵ دقیقه در نظر گرفته شده است. بودجه بندی دروس عمومی به شرح زیر می باشد:

مشاوره تحصیلی خصوصی
اگه دوست داری سال بعد اسم تو جزء این رتبه های برتر کنکور باشه، عدد 66 رو به 3000909030 بفرست!!

بودجه بندی کنکور 1400 | ادبیات

اولین درسی که داوطلبان در دفترچه عمومی آماده پاسخگویی به آن می شوند ادبیات فارسی است که سوال۱ الی ۲۵ دفترچه شماره ۱ را به خود اختصاص داده است. ۲۵سوال این درس شامل مباحثی ازجمله لغات، املاء، آرایه های ادبی، قرابت معنایی و تاریخ ادبیات می باشد. بودجه بندی و ضریب درس ادبیات در کنکور به شرح زیر می باشد:

ضریب درس: 4مدت زمان پاسخگویی : 25 دقیقه
مباحثتعداد سوال
لغات3
املا3
قرابت معنایی9
آرایه های ادبی4
دستور زبان فارسی5
تاریخ ادبیات1

بودجه بندی کنکور 1400 | عربی

دومین درس از دروس عمومی داوطلبان که شامل سوالات ۲۶ الی ۵۰ دفترچه می شود به مباحث درس عربی اختصاص دارد. مباحثی از جمله ترجمه و مفاهیم، متن و درک مطلب، قواعد، حرکت گذاری و تحلیل صرفی؛ بودجه بندی و ضریب درس عربی درکنکور سراسری به شرح زیر است:

ضریب درس: 2مدت زمان پاسخگویی: 20
مباحثتعداد سوال
ترجمه و مفاهیم10
متن و درک مطلب4
تحلیل صرفی3
حرکت گذاری1
قواعد7

بودجه بندی کنکور 1400 | دینی

درس دینی سومین درسی است که داوطلبان در دفترچه عمومی خود آماده پاسخگویی به آن می شوند. سوالات۵۱ الی ۷۵ دفترچه عمومی به این درس اختصاص دارد؛ بودجه بندی درس دینی به تفکیک پایه به شرح زیر می باشد:

ضریب درس: 3مدت زمان پاسخگویی: 17
مباحثتعداد سوال
پایه دهم9
پایه یازدهم8
پایه دوازدهم8

بودجه بندی کنکور 1400 | زبان 

داوطلبان پس از پاسخگویی به سوالات سه درس عمومی درنهایت آماده پاسخگویی به آخرین درس از دفترچه عمومی خود که درس زبان است می شوند. این درس شامل تعداد ۲۵ سوال ازمباحثی مانند: واژگان، گرامر، کلوزتست و متن خوانی  می باشد .سوالات ۷۶ الی ۱۰۰ دفترچه به این درس اختصاص داده شده که به بررسی بودجه بندی و ضریب درس می پردازیم: 

ضریب درس: 2مدت زمان پاسخگویی: 20
مباحثتعداد سوال
واژگان8
گرامر4
کلوزتست5
متن خوانی8

بودجه بندی کنکور 1400 | رشته تجربی

دفترچه اختصاصی رشته تجربی شامل دروس  زمین شناسی، ریاضی ،زیست شناسی ،فیزیک و شیمی  می باشد همچنین مدت زمان پاسخ دهی  به تمامی ۱۷۰ سوال این دفترچه ۱۷۵ دقیقه در نظر گرفته شده است. بودجه بندی دروس اختصاصی رشته تجربی به شرح زیر می باشد:

بودجه بندی کنکور 1400 رشته تجربی | زمین شناسی

اولین درس در دفترچه اختصاصی داوطلبان رشته تجربی درس زمین شناسی است بودجه بندی این درس در کنکور۱۴۰۰به شرح زیر می باشد:

تعداد کل سوالاتزمان پاسخگوییزیر گروه 1زیر گروه 2زیر گروه 3زیر گروه 4زیر گروه 5
25 سوال20 دقیقه01411

 درستعداد سوال
آفرینش کیهان و تکوین5
منابع معدنی زیر بنای تمدن وتوسعه صنعتی3
منابع آب و خاک4
سازه های مهندسی3
سلامت4
پویایی زمین3
زمین شناسی ایران4


بودجه بندی کنکور 1400 رشته تجربی | ریاضی

دومین درس ازدفترچه اختصاصی داوطلبان کنکور تجربی، ریاضی است که سوال ۱۲۶ الی ۱۵۵ دفترچه را به خود اختصاص داده است. این درس از مهم ترین درس ها برای داوطلبان گروه تجربی می باشد. بودجه بندی و ضرایب درس ریاضی در تمامی زیر گروه های کنکور تجربی۱۴۰۰به شرح زیر است:

تعداد کل سوالاتزمان پاسخگوییزیر گروه 1زیر گروه 2زیر گروه 3زیر گروه 4زیر گروه 5
30 سوال47 دقیقه23343

درستعداد سوال
مثلثات4
لگاریتم2
الگو1
معادلات و نامعادلات3
مشتق4
کاربرد مشتق2
احتمالات2
آمار1
مقاطع مخروطی1
شمارش بدون شمردن1
حد و پیوستگی4
تابع2
هندسه3

بودجه بندی کنکور 1400 رشته تجربی | زیست شناسی

درس زیست شناسی سومین درس دفترچه اختصاصی در گروه تجربی می باشد که شماره سوالات ۱۵۶ الی ۲۰۵ را شامل می شود؛ بودجه بندی و ضرایب درس زیست شناسی که از اهمیت بسزایی برای داوطلبان تجربی برخوردار است در کنکور۱۴۰۰به شرح زیر می باشد:

تعداد کل سوالاتزمان پاسخگوییزیر گروه 1زیر گروه 2زیر گروه 3زیر گروه 4زیر گروه 5
50 سوال36 دقیقه44222

بودجه بندی زیست شناسی پایه دهم

درستعداد سوال
زیست شناسی دیروز امروز فردا0
گوارش و جذب مواد3
تبادلات گازی2
گردش مواد در بدن3
تنظیم اسمزی و دفع مواد زايد3
از سلول تا گیاه 3
جذب و انتقال مواد در گیاهان2
مجموع16

بودجه بندی زیست شناسی پایه یازدهم

درستعداد سوال
تنظیم عصبی3
حواس3
دستگاه حرکتی2
تنظیم شیمیایی0
ایمنی3
تنظیم یاخته ای 1
تولید مثل3
تولید مثل نهاندانگان2
پاسخ گیاهان به محرک ها1
مجموع18

بودجه بندی زیست شناسی پایه دوازدهم

درستعداد سوال
مولکول های اطلاعاتی2
جریان اطلاعات در سلول3
انتقال اطلاعات در نسل ها3
تغییر در اطلاعات وراثتی2
از ماده به انرژی1
از انرژی به ماده2
فناوری های نوین زیستی1
رفتار های جانوران2
مجموع16

بودجه بندی کنکور 1400 رشته تجربی | فیزیک

فیزیک چهارمین درس از دفترچه اختصاصی گروه تجربی است که سوالات ۲۰۶ الی ۲۳۵را شامل می شود بودجه بندی درس فیزیک و ضرایب در هر یک از زیرگروه های گروه تجربی در کنکور ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

تعداد کل سوالاتزمان پاسخگوییزیر گروه 1زیر گروه 2زیر گروه 3زیر گروه 4زیر گروه 5
30 سوال37 دقیقه22232

بودجه بندی فیزیک پایه دهم

درستعداد سوال
فیزیک و اندازه گیری1
ویژگی های فیزیکی مواد2
کار توان انرژی2
دما گرما3
مجموع8

بودجه بندی فیزیک پایه یازدهم

درستعداد سوال
الکتریسیته ساکن3
جریان ومدار3
مغناطیس و القای الکترو مغناطیس3
مجموع9

بودجه بندی فیزیک پایه دوازدهم

درستعداد سوال
حرکت بر خط راست3
دینامیک3
نوسان و امواج4
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای3
مجموع13

بودجه بندی کنکور 1400 رشته تجربی | شیمی

درس شیمی به عنوان پنجمین درس ازدفترچه اختصاصی و آخرین درس در کنکور گروه تجربی ،شماره سوالات ۲۳۶ الی ۲۷۰ را به خود اختصاص داده؛ بودجه بندی و ضرایب این درس در تمامی زیر گروه های کنکور تجربی۱۴۰۰ به شرح زیر است:

تعداد کل سوالاتزمان پاسخگوییزیر گروه 1زیر گروه 2زیر گروه 3زیر گروه 4زیر گروه 5
35 سوال35 دقیقه34222

بودجه بندی شیمی پایه دهم

درستعداد سوال
کیهان زادگاه الفبای هستی3
ردپای گازها در زندگی3
آب اهتگ زندگی2
مجموع8

بودجه بندی شیمی پایه یازدهم

درستعداد سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم4
درپی غدای سالم4
پوشاک نیازی پایان ناپذیر6
مجموع14

بودجه بندی شیمی پایه دوازدهم

درستعداد سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی3
آسایش و رفاه در سایه شیمی4
شیمی جلوه ای از هنر زیبایی و ماندگاری4
شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر2
مجموع13

بودجه بندی کنکور 1400 | رشته ریاضی

داوطلبان کنکور سراسری در رشته ریاضی پس ازاتمام پاسخگویی به سوالات  دفترچه دروس عمومی شروع به حل سوالات دفترچه اختصاصی می کنند. دفترچه اختصاصی رشته ریاضی شامل ۱۳۵سوال از ۳درس اختصاصی ریاضیات، فیزیک و شیمی می باشد همچنین مدت زمان در نظر گرفته شده برای پاسخگویی به سوالات این دفترچه ۱۷۵ دقیقه می باشد.

بودجه بندی کنکور 1400 رشته ریاضی | ریاضیات

ریاضی به عنوان اولین درس دفترچه اختصاصی گروه ریاضی، شماره سوالات ۱۰۱ الی ۱۵۵ را به خود اختصاص داده همچنین این درس بی شک از اهمیت بسزایی برای داوطلبان این گروه برخوردار است ؛در ادامه به بررسی بودجه بندی و ضرایب این درس در تمامی زیر گروه های کنکور ریاضی ۱۴۰۰می پردازیم:

تعداد کل سوال هازمان پاسخگوییزیر گروه 1زیر گروه 2زیر گروه 3
5585443

درس ریاضی برای داوطلبان گروه ریاضی شامل: سوالات حسابان، هندسه، آمار و احتمال و گسسته می باشد.

حسابان20 سوال
هندسه18 سوال
گسسته10 سوال
آمار و احتمال7 سوال

بودجه بندی موضوعی ریاضیات کنکور 1401

درستعداد سوال
آمار2
مجموعه الگودنباله2
حد و پیوستگی3
تالس و تشابه2
روابط طولی مثلث1
تبدیل های هندسی2
بردار1
نظریه اعداد4
مقاطع مخروطی3
چند ضلعی ها1
معادله و نامعادلات2
حد نامتناهی و بی نهایت1
کاربرد مشتق2
توان گویا1
تابع2
مشتق3
ترکیبیات4
تجسم فضایی2
ماتریس3
احتمال2
گراف2
مبانی ریاضی 3
مثلثات3
تابع لگاریتمی1
دایره3

بودجه بندی کنکور 1400 | درس فیزیک

دومین درس دفترچه شماره ۲ داوطلبان رشته ریاضی ،فیزیک می باشد .سوالات شماره ۱۵۶ الی ۲۰۰ دفترچه اختصاصی گروه ریاضی به این درس اختصاص داده شده. بودجه بندی و ضرایب درس فیزیک در هر سه زیر گروه کنکور ریاضی۱۴۰۰به شرح زیر است.

تعداد کل سوال هازمان پاسخگوییزیر گروه 1زیر گروه 2زیر گروه 3
4555332

بودجه بندی فیزیک پایه دهم

نام درستعداد سوالات
فیزیک و اندازه گیری0
ویژگی های فیزیکی مواد2
کار انرژی و توان3
دما و گرما3
ترمودینامیک4
مجموع12

بودجه بندی فیزیک پایه یازدهم

نام درستعداد سوالات
الکتریسیته ساکن5
جریان و مدار4
مغناطیس2
القای الکترومغناطیس وجریان متناوب2
مجموع13

بودجه بندی شیمی پایه دوازدهم

نام درستعداد سوالات
حرکت بر خط راست4
دینامیک وحرکت دایره ای6
نوسان و امواج4
برهم کنش های موج2
آشنایی با فیزیک اتمی 2
آشنایی با فیزیک هسته ای2
مجموع20

بودجه بندی کنکور 1400 | درس شیمی

درس شیمی آخرین درسی است که داوطلبان کنکور ریاضی به آن پاسخ می دهند شماره سوالات ۲۰۱ الی ۲۳۵ به سوالات درس شیمی اختصاص دارد ؛بودجه بندی و ضرایب  این درس در کنکور ریاضی۱۴۰۰به شرح زیر است:

تعداد کل سوال هازمان پاسخگوییزیر گروه 1زیر گروه 2زیر گروه 3
3535233

بودجه بندی شیمی پایه دهم

نام درستعداد سوالات
کیهان زادگاه الفبای هستی2
ردپای گازها در زندگی3
آب اهتگ زندگی6
مجموع11

بودجه بندی شیمی پایه یازدهم

نام درستعداد سوالات
قدر هدایای زمینی را بدانیم4
درپی غدای سالم5
پوشاک نیازی پایان ناپذیر4
مجموع13

بودجه بندی شیمی پایه دوازدهم

نام درستعداد سوالات
مولکول ها در خدمت تندرستی3
آسایش و رفاه در سایه شیمی3
شیمی جلوه ای از هنر زیبایی و ماندگاری2
شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر3
مجموع11

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید


معرفی و رتبه قبولی رشته های دانشگاهی
مشاور تحصیلی
بهترین منابع کنکور
بهترین مدرسه تهران

روش مطالعه کنکور

دوستان عزیزان بارسایی، ممنون که همیشه همراه بارسا هستید و سوالاتتون رو از ما می پرسید. بدون شک هدف ما هم پاسخگویی دقیق به سوالات شماست تا بتونیم شما رو به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنیم. اما با توجه به حجم بسیار زیاد سوالات در زمان انتخاب رشته، فرآیند پاسخگویی کمی طولانی تر شده و شاید کمی دیرتر از زمان های دیگه سوالاتتون رو پاسخ بدیم. اما حتما پاسخ شما رو خواهیم داد؛ پس همراه ما باشید.

فرم درخواست مشاوره تحصیلی

برای رزرو و دریافت اطلاعات بیشتر درباره جلسات مشاوره تحصیلی خصوصی بارسا، کافی است نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

مشخصات فردی
موبایل
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.