کتاب برنامه ریزی با دوربین مدار بسته

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97

رشته دندانپزشکی بدون شک یکی از پرطرفدارترین رشته هاییه که خیلی از داوطلبان کنکور تجربی دوست دارن واردش بشن. پس توی این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در این رشته در دانشگاه های مختلف قبول شدن، چه رتبه ای رو به دست آوردن و برای به دست آوردن این رتبه، هر درس رو چند درصد زدن؟؟

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
21734138758

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه: 217                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - نیم سال اول

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
5614210138

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - نیم سال دوم

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2
164478

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رتبه: 478                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
17031149

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان

رتبه: 1703                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی - پردیس خودگردان

در همین زمینه بیشتر بخوانید: آخرین رتبه قبولی پزشکی 97

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
431576256140

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رتبه: 256                                    سهمیه: منطقه 3

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
29255113869

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه: 69                                    سهمیه: ایثارگران 5%

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه مشهد

بیشتر بخوانید: روش مطالعه زیست رتبه های برتر

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
98524251397

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان

رتبه: 985                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه مشهد - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
442936307

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

رتبه: 936                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه البرز

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
33665837351

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رتبه: 373                                    سهمیه: منطقه 3

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه اصفهان

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
102021481400

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

رتبه: 1020                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه اصفهان - پردیس خودگردان

با 20 روش حرفه ای برای افزاش تمرکز موقع درس خوندن آشنا بشید: راه های افزایش تمرکز هنگام درس خواندن

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
409421340152

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رتبه: 421                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه تبریز

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2
11412039

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان

رتبه: 1141                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه تبریز - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
4521443499

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رتبه: 499                                    سهمیه: منطقه 3

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه کرمانشاه

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
7961209411281

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رتبه: 796                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه گیلان

روش مطالعه ات برای کنکور مناسبه؟؟

اصولی ترین روش مطالعه ( روش SQ3R )

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پردیس خودگردان (محل تحصیل بندر انزلی)

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
141221761086

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پردیس خودگردان (محل تحصیل بندر انزلی)

رتبه : 2176                                    سهمیه : منطقه 2

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه گیلان - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آخرین رتبه قبولی منطقه 1    آخرین رتبه قبولی منطقه 2    آخرین رتبه قبولی منطقه 3    آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
650960317173

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

رتبه: 317                                    سهمیه: منطقه 3

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه قزوین

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
5321164534

کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

رتبه: 532                                   سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه همدان

درصد و رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
142623311432

.

برای رزرو و ثبت نام جلسات مشاوره تحصیلی بارسا
(
 مشاوره تحصیلی تلفنی و حضوری ) با شماره ۲۲۶۷۷۹۱۷-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا عدد ۶ را به سامانه ۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰ ارسال کنید.

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید


معرفی و رتبه قبولی رشته های دانشگاهی
مشاور تحصیلی
بهترین منابع کنکور
بهترین مدرسه تهران

روش مطالعه کنکور

دوستان عزیزان بارسایی، ممنون که همیشه همراه بارسا هستید و سوالاتتون رو از ما می پرسید. بدون شک هدف ما هم پاسخگویی دقیق به سوالات شماست تا بتونیم شما رو به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنیم. اما با توجه به حجم بسیار زیاد سوالات در زمان انتخاب رشته، فرآیند پاسخگویی کمی طولانی تر شده و شاید کمی دیرتر از زمان های دیگه سوالاتتون رو پاسخ بدیم. اما حتما پاسخ شما رو خواهیم داد؛ پس همراه ما باشید.

فرم درخواست مشاوره تحصیلی

برای رزرو و دریافت اطلاعات بیشتر درباره جلسات مشاوره تحصیلی خصوصی بارسا، کافی است نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

مشخصات فردی
موبایل
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.