آخرین رتبه قبولی پزشکی 97

آخرین رتبه قبولی پزشکی

رشته پزشکی بدون شک پرطرفدارترین رشته ایه که بیشتر داوطلبان کنکور تجربی دوست دارن واردش بشن. پس توی این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در این رشته در دانشگاه های مختلف قبول شدن، چه رتبه ای رو به دست آوردن و برای به دست آوردن این رتبه، هر درس رو چند درصد زدن؟؟

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
44110229

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه: 44                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - نیم سال اول

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
9024543419

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - نیم سال دوم

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
13736048183

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رتبه: 360                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

بیشتر بخوانید: چگونه رتبه برتر کنکور شویم ؟

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
20250052047

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

رتبه: 500                                    سهمیه: منطقه 3

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
66317871146

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - پردیس خودگردان

رتبه: 663                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران - پردیس خودگردان

برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی پزشکی 98 کلیک کنید.

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - نیم سال اول

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
19931411476

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - نیم سال دوم

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
325462200107

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رتبه: 462                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - نیم سال اول

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
237325202

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - نیم سال دوم

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
397546251129

.

با روش مطالعه زیست رتبه های برتر آشنا شوید.

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه: 251                                    سهمیه: منطقه 3

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مشهد

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
126927271638

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان

رتبه: 1269                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مشهد - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز - نیم سال اول

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
4207011472 (ظرفیت مازاد)

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز - نیم سال دوم

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
645962968

در همین زمینه بیشتر بخوانید: آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

رتبه: 962                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - نیم سال اول

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
21138815060

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - نیم سال دوم

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
385561356131

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رتبه: 356                                    سهمیه: منطقه 3

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
135825741566785

بیشتر بخوانید: روش های تندخوانی برای کنکور

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - نیم سال اول

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
26641517072

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - نیم سال دوم

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
448669235150

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رتبه: 448                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تبریز

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
116026411134

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - نیم سال اول

آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
1061341206

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - نیم سال دوم

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
10431471625398

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رتبه: 1471                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه کرمانشاه

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
193332631816

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - نیم سال اول

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
513877303235

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - نیم سال دوم

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
9031400503319

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رتبه: 503                                    سهمیه: منطقه 3

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان

این مقاله رو از دست ندید: روش مطالعه صحیح برای کنکور

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پردیس خودگردان (محل تحصیل بندر انزلی)

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3
179928231966

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پردیس خودگردان (محل تحصیل بندر انزلی)

رتبه: 1799                                    سهمیه: منطقه 1

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه گیلان - پردیس خودگردان

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
7861150371

.

با روش مطالعه شیمی رتبه های برتر آشنا شوید.

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

رتبه: 1150                                    سهمیه: منطقه 2

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه قزوین

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام کنکور 97

درصد و رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

آخرین رتبه قبولی منطقه 1آخرین رتبه قبولی منطقه 2آخرین رتبه قبولی منطقه 3آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران 5%
10772022723451

.

برای رزرو و ثبت نام جلسات مشاوره تحصیلی بارسا
(
 مشاوره تحصیلی تلفنی و حضوری ) با شماره ۲۲۶۷۷۹۱۷-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا عدد ۶ را به سامانه ۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰ ارسال کنید.

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید


معرفی و رتبه قبولی رشته های دانشگاهی
مشاور تحصیلی
بهترین منابع کنکور
بهترین مدرسه تهران

روش مطالعه کنکور

دوستان عزیزان بارسایی، ممنون که همیشه همراه بارسا هستید و سوالاتتون رو از ما می پرسید. بدون شک هدف ما هم پاسخگویی دقیق به سوالات شماست تا بتونیم شما رو به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنیم. اما با توجه به حجم بسیار زیاد سوالات در زمان انتخاب رشته، فرآیند پاسخگویی کمی طولانی تر شده و شاید کمی دیرتر از زمان های دیگه سوالاتتون رو پاسخ بدیم. اما حتما پاسخ شما رو خواهیم داد؛ پس همراه ما باشید.

فرم درخواست مشاوره تحصیلی

برای رزرو و دریافت اطلاعات بیشتر درباره جلسات مشاوره تحصیلی خصوصی بارسا، کافی است نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

مشخصات فردی
موبایل
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.