آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی علوم مهندسی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی علوم مهندسی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته علوم مهندسی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.
ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی نساجی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی نساجی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته نساجی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی مولکولی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی 98 می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته زمین شناسی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی زمین شناسی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی زمین شناسی 98 می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته زمین شناسی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی شیمی تجربی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی شیمی 98 می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته شیمی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی 98 می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته گفتار درمانی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی گیاه پزشکی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی گیاه پزشکی 98 می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته گیاه پزشکی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی شیمی ریاضی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی شیمی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته شیمی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی روانشناسی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی روانشناسی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته روانشناسی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی آمار 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی آمار 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته آمار در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته میکروبیولوژی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی فیزیک 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی فیزیک 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته فیزیک در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی زیست شناسی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته زیست شناسی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته بینایی سنجی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی پرتو درمانی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی پرتو درمانی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته پرتو درمانی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه 98

<p>در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته علوم تغذیه در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.</p>
ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته شنوایی سنجی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته دندانپزشکی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی علوم کامپیوتر در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی مهندسی پلیمر 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی پلیمر 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی پلیمر در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی مامایی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مامایی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مامایی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی پزشکی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی پزشکی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته پزشکی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی نفت 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی نفت در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی معماری در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی هوشبری 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی هوشبری 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته هوشبری در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی کامپیوتر 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی کامپیوتر 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته کامپیوتر در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی 98

رشته فیزیوتراپی، به عنوان یک رشته بالینی به معنی درمان بیماری های بدن انسان توسط عوامل فیزیکی از قبیل جریان های الکتریکی، آب درمانی، تمرین درمانی و درمان های دستی می باشد. در این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در این رشته در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای رو به دست آوردند و آخرین رتبه قبولی دانشگاه های برتر برای رشته فیزیوتراپی چه رتبه ای بوده

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 98

رشته دندانپزشکی ، پس از پزشکی ، پرطرفدارترین رشته ای است که خیلی از داوطلبان کنکور تجربی دوست دارن واردش بشن. پس توی این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در این رشته در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای رو به دست آوردن و آخرین رتبه قولی دانشگاه برتر برای رشته دندان پزشکی چه رتبه ای بوده؟

ادامه مطلب

/Sites/Files/4339/رتبه-قبولی.jpg

اخرین رتبه قبولی عمران 98

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی عمران 98 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته عمران در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی برق 98

در این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در رشته برق در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند و آخرین رتبه قبولی دانشگاه های برتر برای رشته برق چه رتبه ای بوده

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی

آخرین رتبه قبولی پرستاری 98

رشته پرستاری، در این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در رشته پرستاری در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند و آخرین رتبه قبولی دانشگاه های برتر برای رشته پرستاری چه رتبه ای بوده 

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی داروسازی 97

آخرین رتبه قبولی داروسازی 97

رشته داروسازی ، پس از پزشکی و دندانپزشکی، یکی از پرطرفدارترین رشته هاییه که خیلی از داوطلبان کنکور تجربی دوست دارن واردش بشن. پس توی این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در این رشته در دانشگاه های مختلف قبول شدن، چه رتبه ای رو به دست آوردن و برای به دست آوردن این رتبه، هر درس رو چند درصد زدن؟؟

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 97

رشته دندانپزشکی بدون شک یکی از پرطرفدارترین رشته هاییه که خیلی از داوطلبان کنکور تجربی دوست دارن واردش بشن. پس توی این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در این رشته در دانشگاه های مختلف قبول شدن، چه رتبه ای رو به دست آوردن و برای به دست آوردن این رتبه، هر درس رو چند درصد زدن؟؟

ادامه مطلب

آخرین رتبه قبولی پزشکی

آخرین رتبه قبولی پزشکی 97

رشته پزشکی بدون شک پرطرفدارترین رشته ایه که بیشتر داوطلبان کنکور تجربی دوست دارن واردش بشن. پس توی این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در این رشته در دانشگاه های مختلف قبول شدن، چه رتبه ای رو به دست آوردن و برای به دست آوردن این رتبه، هر درس رو چند درصد زدن؟؟

ادامه مطلب

نظرات کاربران

معرفی و رتبه قبولی رشته های دانشگاهی
مشاور تحصیلی
بهترین منابع کنکور
بهترین مدرسه تهران

روش مطالعه کنکور

دوستان عزیزان بارسایی، ممنون که همیشه همراه بارسا هستید و سوالاتتون رو از ما می پرسید. بدون شک هدف ما هم پاسخگویی دقیق به سوالات شماست تا بتونیم شما رو به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنیم. اما با توجه به حجم بسیار زیاد سوالات در زمان انتخاب رشته، فرآیند پاسخگویی کمی طولانی تر شده و شاید کمی دیرتر از زمان های دیگه سوالاتتون رو پاسخ بدیم. اما حتما پاسخ شما رو خواهیم داد؛ پس همراه ما باشید.

فرم درخواست مشاوره تحصیلی

برای رزرو و دریافت اطلاعات بیشتر درباره جلسات مشاوره تحصیلی خصوصی بارسا، کافی است نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

مشخصات فردی
موبایل
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.