آخرین رتبه های قبولی کنکور 1401
اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی اتاق عمل می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته شیمی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی شیمی تجربی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی شیمی می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته شیمی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی علوم مهندسی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی علوم مهندسی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته علوم مهندسی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته گفتار درمانی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی فیزیک

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی فیزیک می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته فیزیک در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی آمار

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی آمار می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته آمار در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی گیاه پزشکی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی گیاه پزشکی می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته گیاه پزشکی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

اخرین رتبه قبولی عمران

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی عمران می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته عمران در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی زیست شناسی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته زیست شناسی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.


ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی مهندسی پلیمر

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی پلیمر می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی پلیمر در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی مامایی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مامایی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مامایی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی معماری در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی زیست سلولی مولکولی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته زمین شناسی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی روانشناسی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی روانشناسی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته روانشناسی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته بینایی سنجی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته دندانپزشکی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی برق

در این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در رشته برق در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند و آخرین رتبه قبولی دانشگاه های برتر برای رشته برق چه رتبه ای بوده

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی نساجی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی نساجی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته نساجی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی زمین شناسی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی زمین شناسی می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته زمین شناسی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته میکروبیولوژی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی پرتو درمانی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی پرتو درمانی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته پرتو درمانی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته علوم تغذیه در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته شنوایی سنجی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی علوم کامپیوتر در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی پزشکی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی پزشکی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته پزشکی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی نفت

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی نفت در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی هوشبری

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی هوشبری می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته هوشبری در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی کامپیوتر

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی کامپیوتر می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته کامپیوتر در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی

رشته فیزیوتراپی، به عنوان یک رشته بالینی به معنی درمان بیماری های بدن انسان توسط عوامل فیزیکی از قبیل جریان های الکتریکی، آب درمانی، تمرین درمانی و درمان های دستی می باشد. در این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در این رشته در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای رو به دست آوردند و آخرین رتبه قبولی دانشگاه های برتر برای رشته فیزیوتراپی چه رتبه ای بوده

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی پرستاری

رشته پرستاری، در این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در رشته پرستاری در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند و آخرین رتبه قبولی دانشگاه های برتر برای رشته پرستاری چه رتبه ای بوده 

ادامه مطلب

اخرین-رتبه-ها

آخرین رتبه قبولی داروسازی

رشته داروسازی ، پس از پزشکی و دندانپزشکی، یکی از پرطرفدارترین رشته هاییه که خیلی از داوطلبان کنکور تجربی دوست دارن واردش بشن. پس توی این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در این رشته در دانشگاه های مختلف قبول شدن، چه رتبه ای رو به دست آوردن و برای به دست آوردن این رتبه، هر درس رو چند درصد زدن؟؟

ادامه مطلب

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.