اخبار تحصیلی 

در طول روز کلی خبر از کلی منابع مختلف منتشر میشه. حالا این که کدوم یکی از این خبر ها واقعی و موثق هستند فقط و فقط بستگی به سایتی داره که این خبر رو منتشر می کنه. معتبر بودن سایتی که اخبار رو از اون دنبال می کنید خیلی مهمه. ما در بارسا تصمیم گرفتیم یک صفحه اختصاصی برای اخبار تحصیلی و اخبار کنکور قرار بدیم تا شما دانش آموزان عزیز با خیال راحت بتونید به خبر های تحصیلی جدید و اخبار کنکور 1400 که بسیار هم مهم هستند دسترسی داشته باشید. شما می تونید به روزترین اخبار تحصیلی کشور رو در این صفحه مطالعه کنید.

بارم بندی فلسفه دوازدهم انسانی 1403

بارم بندی درس فلسفه دوازدهم انسانی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف کتاب فلسفه دوازدهم انسانی می باشد. در ادامه می توانید بارم بندی امتحان نهایی فلسفه دوازدهم انسانی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده کنید.

نکته مهم:

بارم بندی سال تحصیلی 1403-1402 برای امتحان فلسفه دوازدهم انسانی درج شده در این اخبار، مناسب امتحانات دی ماه 1402، خرداد 1403 و شهریور 1403 می باشد.

توجه:

بارم بندی درج شده در این اخبار به تاریخ 20 آذر 1402، بر اساس نسخه منتشر شده دفتر تالیف آموزش و پرورش می باشد.


ادامه خبر

بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی 1403

بارم بندی درس جغرافیا دوازدهم انسانی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف کتاب جغرافیا دوازدهم انسانی می باشد. در ادامه می توانید بارم بندی امتحان نهایی جغرافیا دوازدهم انسانی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده کنید.

نکته مهم:

بارم بندی سال تحصیلی 1403-1402 برای امتحان جغرافیا دوازدهم انسانی درج شده در این اخبار، مناسب امتحانات دی ماه 1402، خرداد 1403 و شهریور 1403 می باشد.

توجه:

بارم بندی درج شده در این اخبار به تاریخ 20 آذر 1402، بر اساس نسخه منتشر شده دفتر تالیف آموزش و پرورش می باشد.


ادامه خبر

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم انسانی 1403

بارم بندی درس جامعه شناسی دوازدهم انسانی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف کتاب جامعه شناسی دوازدهم انسانی می باشد. در ادامه می توانید بارم بندی امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم انسانی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده کنید.

نکته مهم:

بارم بندی سال تحصیلی 1403-1402 برای امتحان جامعه شناسی دوازدهم انسانی درج شده در این اخبار، مناسب امتحانات دی ماه 1402، خرداد 1403 و شهریور 1403 می باشد.

توجه:

بارم بندی درج شده در این اخبار به تاریخ 20 آذر 1402، بر اساس نسخه منتشر شده دفتر تالیف آموزش و پرورش می باشد.


ادامه خبر

بارم بندی تاریخ دوازدهم انسانی 1403

بارم بندی درس  تاریخ دوازدهم انسانی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف کتاب  تاریخ دوازدهم انسانی می باشد. در ادامه می توانید بارم بندی امتحان نهایی  تاریخ دوازدهم انسانی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده کنید.

نکته مهم:

بارم بندی سال تحصیلی 1403-1402 برای امتحان  تاریخ دوازدهم انسانی درج شده در این اخبار، مناسب امتحانات دی ماه 1402، خرداد 1403 و شهریور 1403 می باشد.

توجه:

بارم بندی درج شده در این اخبار به تاریخ 20 آذر 1402، بر اساس نسخه منتشر شده دفتر تالیف آموزش و پرورش می باشد.


ادامه خبر

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم انسانی 1403

بارم بندی درس علوم و فنون دوازدهم انسانی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف کتاب علوم و فنون دوازدهم انسانی می باشد. در ادامه می توانید بارم بندی امتحان نهایی علوم و فنون دوازدهم انسانی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده کنید.

نکته مهم:

بارم بندی سال تحصیلی 1403-1402 برای امتحان علوم و فنون دوازدهم انسانی درج شده در این اخبار، مناسب امتحانات دی ماه 1402، خرداد 1403 و شهریور 1403 می باشد.

توجه:

بارم بندی درج شده در این اخبار به تاریخ 20 آذر 1402، بر اساس نسخه منتشر شده دفتر تالیف آموزش و پرورش می باشد.


ادامه خبر

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی 1403

بارم بندی درس ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف کتاب ریاضی و آمار دوازدهم انسانی می باشد. در ادامه می توانید بارم بندی امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده کنید.

نکته مهم:

بارم بندی سال تحصیلی 1403-1402 برای امتحان ریاضی و آمار دوازدهم انسانی درج شده در این اخبار، مناسب امتحانات دی ماه 1402، خرداد 1403 و شهریور 1403 می باشد.

توجه:

بارم بندی درج شده در این اخبار به تاریخ 20 آذر 1402، بر اساس نسخه منتشر شده دفتر تالیف آموزش و پرورش می باشد.


ادامه خبر

بارم بندی دینی دوازدهم انسانی 1403

بارم بندی درس دینی دوازدهم انسانی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف کتاب دینی دوازدهم انسانی می باشد. در ادامه می توانید بارم بندی امتحان نهایی دینی دوازدهم انسانی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده کنید.

نکته مهم:

بارم بندی سال تحصیلی 1403-1402 برای امتحان دینی دوازدهم انسانی درج شده در این اخبار، مناسب امتحانات دی ماه 1402، خرداد 1403 و شهریور 1403 می باشد.

توجه:

بارم بندی درج شده در این اخبار به تاریخ 20 آذر 1402، بر اساس نسخه منتشر شده دفتر تالیف آموزش و پرورش می باشد.


ادامه خبر

بارم بندی عربی دوازدهم انسانی 1403

بارم بندی درس عربی دوازدهم انسانی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف کتاب عربی دوازدهم انسانی می باشد. در ادامه می توانید بارم بندی امتحان نهایی عربی دوازدهم انسانی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده کنید.

نکته مهم:

بارم بندی سال تحصیلی 1403-1402 برای امتحان عربی دوازدهم انسانی درج شده در این اخبار، مناسب امتحانات دی ماه 1402، خرداد 1403 و شهریور 1403 می باشد.

توجه:

بارم بندی درج شده در این اخبار به تاریخ 20 آذر 1402، بر اساس نسخه منتشر شده دفتر تالیف آموزش و پرورش می باشد.


ادامه خبر

بارم بندی فلسفه یازدهم انسانی 1403

بارم بندی درس  دینی یازدهم انسانی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف کتاب  فلسفه یازدهم انسانی می باشد. در ادامه می توانید بارم بندی امتحان نهایی فلسفه یازدهم انسانی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده کنید.

نکته مهم:

بارم بندی سال تحصیلی 1403-1402 برای امتحان  فلسفه یازدهم انسانی درج شده در این اخبار، مناسب امتحانات دی ماه 1402، خرداد 1403 و شهریور 1403 می باشد.

توجه:

بارم بندی درج شده در این اخبار به تاریخ 20 آذر 1402، بر اساس نسخه منتشر شده دفتر تالیف آموزش و پرورش می باشد.


ادامه خبر

بارم بندی جغرافیا یازدهم انسانی 1403

بارم بندی درس  جغرافیا یازدهم انسانی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف کتاب جغرافیا یازدهم انسانی می باشد. در ادامه می توانید بارم بندی امتحان نهایی جغرافیا یازدهم انسانی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده کنید.

نکته مهم:

بارم بندی سال تحصیلی 1403-1402 برای امتحان جغرافیا یازدهم انسانی درج شده در این اخبار، مناسب امتحانات دی ماه 1402، خرداد 1403 و شهریور 1403 می باشد.

توجه:

بارم بندی درج شده در این اخبار به تاریخ 20 آذر 1402، بر اساس نسخه منتشر شده دفتر تالیف آموزش و پرورش می باشد.


ادامه خبر

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.